Νεα απο Web Φορολογία

Προσκλητήριο στους συνταξιούχους του εξωτερικού με δέλεαρ flat tax 7%

Προσκλητήριο σε συνταξιούχους από το εξωτερικό που επιθυμούν να ζουν για μήνες ή χρόνια στην Ελλάδα και επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, απευθύνει η κυβέρνηση

Με τον νόμο 4714 (ΦΕΚ Α’ 148/2020) και την απόφαση Α.1217/2020, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος (που προκύπτει στην αλλοδαπή) από συντάξεις φυσικών προσώπων, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις:

Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ προσκομίζει δικαιολογητικά ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.»:

  • Αν ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ελληνικού ΑΦΜ.
  • Αν ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» εμφανίζεται στα αρχεία της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη.

Σε ποιες περιπτώσεις προσκομίζει δικαιολογητικά ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.»:

Αν ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» ΔΕΝ εμφανίζεται στα αρχεία της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη, προσκομίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ (δίγλωσσο έντυπο), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
  • Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής φορολογικής δήλωσης εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (α’ ή β’), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του συνταξιούχου της αλλοδαπής, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Τα παραπάνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κλπ) και νομίμως μεταφρασμένα.

Μέχρι πότε υποβάλλει αίτηση και ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής:

Ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» προκειμένου να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει και τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλει την αίτηση έως 31/3 και τα δικαιολογητικά μπορεί να τα υποβάλλει εντός των εξήντα (60) ημερών (στο χρονικό όριο που μπορεί η Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει ή όχι την μεταφορά του).

Αν ανήκει στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται προσκόμιση δικαιολογητικών, τότε υποβάλλει μόνο την αίτηση έως τη 31/3 του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31/3 του εκάστοτε φορολογικού έτους, γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών και, εφόσον διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις, ενημερώνει τον αιτούντα για τη συμπλήρωση ή την υποβολή των ορθών δικαιολογητικών.  Αν γίνει η έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη συνολικά και ορίζει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

Στην εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., (που αναρτάται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης» στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. υπογεγραμμένη ψηφιακά) ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η υπαγωγή αυτή λύεται πέραν των ετών αυτών και εφεξής ο φορολογούμενος φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του βάσει των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013 που ισχύει στην Ελλάδα.

Πως υποβάλλεται η αίτηση και πως προσκομίζονται τα δικαιολογητικά:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ.

Ποιος είναι ο συντελεστής φόρου:

Ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» εφόσον υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος, φόρο 7% επί του συνόλου του εισοδήματος σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό απαλλάσσεται του φόρου στο κράτος κατοικίας δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ.

Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο 7% που προκύπτει στην Ελλάδα. με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ή της τυχόν εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ.

Στο εν λόγω εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πότε καταβάλλεται ο φόρος και σε πόσες δόσεις:

Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Ποιες οι συνέπειες του «συνταξιούχου Φ.Κ.Εξωτ.» αν δεν πληρώσει το φόρο:

Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του βάσει των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.

Πότε μπορεί ο «συνταξιούχος Φ.Κ.Εξωτ.» να διακόψει το εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης:

Ναι, δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος της περιόδου υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος του, να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος σύνταξης της αλλοδαπής (άρθρο 5Β του ν.4172/2013), δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης του, βάση επένδυσης (άρθρο 5Α ν.4172/2013).

Επίσης, εάν το φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του 5Β του ιδίου νόμου, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση περί κατοίκου αλλοδαπής.

Το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχος, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα.

Ο φορολογούμενος, που υπάγεται στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος σύνταξης της αλλοδαπής (άρθρο 5Β του ν.4172/2013), υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.

Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος σύνταξης της αλλοδαπής (άρθρο 5Β του ν.4172/2013), δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Πηγή imerisia.gr/