ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε UslugaGR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙA ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679

Η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία USLUGA.GR Μ. ΙΚΕ, ενημερώνει τους συνεργαζόμενους πελάτες και εντολείς της ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο υπογράφων εντολέας/ πελάτης με τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου δηλώνει ότι έλαβε γνώση για την συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων, την επεξεργασία τους και το ενδεχόμενο νόμιμης γνωστοποίησης προς τρίτους, την δημιουργία και τήρηση αρχείου από τον νόμιμο σκοπό της εταιρίας και τους συνεργάτες της, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους όρους:

Α) Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε – είδος επεξεργασίας:

Η εταιρεία μας συλλέγει δεδομένα φυσικών προσώπων, καθώς και στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων φυσικών προσώπων που συνεργάζονται ή σχετίζονται με την εταιρεία μας. Ανάλογα με την φύση της σύμβασης, μπορεί να ζητηθούν:

Α) Στοιχεία που σχετίζονται με την ταυτοποίηση προσώπου και την επικοινωνία με αυτό:

Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, φύλο, υπηκοότητα, επάγγελμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, τόπο κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ταχυδρομεία, ταχυδρομικές θυρίδες…….), υπογραφή χειρός και ψηφιακή, στοιχεία σφραγίδας επιχείρησης, στοιχεία προσωπικής σας απεικόνισης (φωτογραφίες, όπως πχ φωτογραφίες ταυτότητας) και κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να σας ταυτοποιήσει.

Β) Απεικονίσεις και δεδομένα εικόνας σας από δίκτυο κάμερας, σε χώρους όπου υπάρχει η σχετική σήμανση.

Γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης (εκκαθαριστικά σημειώματα, Ε3, Ε9, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς επιταγών ή άλλων αξιογράφων, μετοχών, ιδιωτικών συμφωνητικών, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, καταστάσεις μισθοδοσίας, τιμολόγια, αποδείξεις βεβαίωσης αποδοχών, αντίγραφα συμβάσεων, αντίγραφα συμβολαίων κτήσης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις δανείων, δανεισμού εργαζομένων, καταστάσεις προσωπικού, καταστάσεις συνεργατών, κ.λ.π)

Δ) Δεδομένα που αφορούν στην πτωχευτική σας κατάσταση ή την προσωπική σας κατάσταση και την ικανότητα να συνάπτετε συμβάσεις και άλλες δικαιοπραξίες (πιστοποιητική περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση………………)

Ε) Δεδομένα που αφορούν στην ποινική σας κατάσταση (ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό περί μη φυγόποινου ή φυγόδικου κ.λ.π)

ΣΤ) Δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών σας με την εταιρεία μας που μαγνητοφωνούνται κατά τους όρους του νόμου

Ζ) Δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, σύνδεση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα κοινωνικά δίκτυα)

Η) Άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την μεταξύ μας σύμβαση

Αφού μας υποβάλλετε την αίτηση για την σύναψη σύμβασης μεταξύ μας, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, διαγραφή. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών.

Σε περίπτωση που μας χορηγούνται στοιχεία ανηλίκων, αυτά δίνονται μόνο με την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα.

Β) Σκοπός συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων:

Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση σχετίζεται αναπόδραστα με την χρήση προσωπικών σας στοιχείων. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και για την άρτια ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης. Χρησιμοποιούνται με μόνο σκοπό την σύμβαση που διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις, την προστασία των δικαιωμάτων μας, την δυνατότητα παροχής καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών, την πληροφόρηση σας για τις εξελισσόμενες δυνατότητες και παροχές της εταιρίας, για λόγους νομικής προστασίας, για φορολογικούς λόγους, για εκπαίδευση εργαζομένων και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Γ) Τρόπος συλλογής των στοιχείων σας:

Τα στοιχεία σας συγκεντρώνονται από την εταιρεία μας από εσάς, ενώ με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου μας δίνετε την συναίνεση να αναζητήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή. Σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται εφικτό, είναι υποχρέωση σας να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που σας ζητούμε και είναι απαραίτητα για την μεταξύ μας σύμβαση.

Δ) Ακρίβεια παρεχόμενων στοιχείων:

Έχετε την υποχρέωση να μας παρέχετε απολύτως ακριβή στοιχεία, ώστε να μην δημιουργούνται προσκόμματα στην μεταξύ μας σύμβαση. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ή να εξακριβώνει με κάθε μέσο την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων, με σκοπό την αποτροπή απάτης ή άλλης παράνομης πράξης σε βάρος της καθώς και για την αποτροπή παράνομων ενεργειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκαν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση τους ή και την καταγγελία της σύμβασης, κατά την απόλυτη κυριαρχική της κρίση.

Ε) Σε ποιον γνωστοποιούνται αυτά τα στοιχεία:

Τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται σε εσάς, ως και σε κάθε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση τους, καθώς και σε κάθε τρίτο του οποίου η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. Λαμβάνουν επίσης γνώση οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι οποίοι δεσμεύονται στην τήρηση της προστασίας των δεδομένων σας. Σε άλλα πρόσωπα γνωστοποιούνται μόνο με προηγούμενη συναίνεση σας και ενημέρωση μας καθώς και αν ζητηθεί με την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, από την στιγμή που το πρόσωπο αυτό θεμελιώνει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της μεταξύ μας σχέσης, τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται και στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, ο οποίος θα αναλάβει την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας και των δικαιωμάτων μας, στο μέτρο που η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη. Επίσης, μπορούν να γνωστοποιηθούν σε συνεργάτες μας, αν αυτό απαιτηθεί για τους σκοπούς της σύμβασης, οι οποίοι και δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία τους.

Διαβίβαση των στοιχείων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει, μετά από συναίνεση σας, για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ενώ μπορεί να γνωστοποιηθεί και σε αρχές και υπηρεσίες ξένων κρατών, τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων και διατυπώσεων.

ΣΤ) Χρόνος τήρησης των στοιχείων σας:

Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και μέχρι το πέρας της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, αν απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος από τον ανωτέρω αναφερόμενο, τα στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που λύνει ουσιαστικά την διαφορά, ή συναφθεί πρακτικό συμβιβασμού, διαιτητική απόφαση ή άλλη μορφή περάτωσης της αντιδικίας που επιλύει αμετάκλητα την διαφορά.

Σε περίπτωση που η αίτηση σας για σύναψη σύμβασης δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τηρούμε τα στοιχεία σας για διάστημα έξι (6) μηνών.

Ζ) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία:

Έχετε το δικαίωμα γνώσης των στοιχείων σας που τηρούμε στο αρχείο μας και να επαληθεύετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να πληροφορείστε για τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας και να πληροφορείστε τον τρόπο επεξεργασίας τους, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα για τις πληροφορίες που ζητάτε

Η) Δικαίωμα διόρθωσης – επικύρωσης.:

Έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε σε διόρθωση στοιχείων, να τα επικυρώνετε ή να τα τροποποιείτε, τηρώντας πάντα την υποχρέωση εμφάνισης αληθών στοιχείων και προσκομίζοντας τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή μεταβολής.

Θ) Δικαίωμα ολικής ή μερικής ανάκλησης της συναίνεσης σας για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων σας:

Το δικαίωμα σας για ανάκληση και περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων ασκείται ελεύθερα και χωρίς χρονικό περιορισμό και γίνεται πάντοτε εγγράφως, από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου για δεδομένα προσώπων, γίνεται πάντοτε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου η οποία κοινοποιείται στην εταιρία μας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία ή να γίνει περιορισμός της επεξεργασίας τους. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάκληση και την διαγραφή ή καταστροφή των στοιχείων σας, ως και τον περιορισμό της επεξεργασίας, σε περίπτωση που δικαιολογεί έννομο συμφέρον ή είναι απαραίτητο να τα διατηρήσει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή για τις ανάγκες της σύμβασης.

Ι)Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την παύση της οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρία μας. Το δικαίωμα αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ και η εταιρία μας επιφυλάσσεται να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα σας αν αυτό απαιτείται για τις ανάγκες της σύμβασης, επιβάλλεται από τον νόμο ή αν η εταιρία μας έχει έννομο συμφέρον.

ΙΑ)Δικαίωμα διαγραφής/λήθης:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας. Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα σας αν αυτό απαιτείται για τις ανάγκες της σύμβασης, επιβάλλεται από τον νόμο ή αν η εταιρία μας έχει έννομο συμφέρον

ΙΒ)Δικαίωμα στην φορητότητα:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας δεν συνεπάγεται την διαγραφή τους από τα αρχεία της εταιρίας μας.

ΙΓ) Μη αναδρομικότητα της άσκησης των δικαιωμάτων σας:

Η ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ενεργεί μελλοντικά και δεν αφορά σε ήδη πραγματοποιθείσα επεξεργασία.

ΙΔ) Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρία σας:

Αν εμμένετε στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων ανάκλησης της συναίνεσης στην επεξεργασία των στοιχείων σας, στον περιορισμό επεξεργασίας, στην εναντίωση επεξεργασίας και στην διαγραφή αυτών, παρά την γνωστοποίηση από την εταιρία μας ότι υφίσταται νόμιμος λόγος ή έννομο συμφέρον για την μη ικανοποίηση του δικαιώματος σας, η εταιρεία μας δύναται να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτήν την μεταξύ μας σύμβαση.

ΙΕ) Ευθύνη για δεδομένα τρίτων:

Σε περίπτωση που χορηγούνται εκ μέρους σας δεδομένα τρίτων (π.χ δεδομένα συζύγων, εργαζομένων κ.λ.π), έχετε την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε προς αυτούς την μεταβίβαση των δεδομένων τους προς την εταιρία μας. Η εταιρεία μας τηρεί την υποχρέωση φύλαξης και προστασίας των δεδομένων και για τα πρόσωπα αυτά.

ΙΣΤ) Αναφορά στην ΑΠΔΠΧ:

Έχετε το δικαίωμα να αναφερθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για οποιαδήποτε αντίρρηση σας στις ενέργειες της εταιρείας μας.

ΙΖ) Κακόβουλη προσβολή προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πιθανή κακόβουλη επίθεση στα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους. Η εταιρεία μας έχει λάβει πρόνοια για την προστασία τους με ενημέρωση των υπαλλήλων της, συστήματα ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και τήρησης αρχείου, κάμερες ασφαλείας και συστήματα προστασίας τους

ΙΗ) Δήλωση συναίνεσης:

Με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου δηλώνετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση σας για την λήψη από την εταιρία μας και την χρησιμοποίηση των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΘ) Συγκατάθεση ενημέρωσης:

Με την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία μας, συναινείτε
Στην αποστολή διαφημιστικών εντύπων της εταιρεία μας, στην ενημέρωση για την εταιρεία μας με τηλεφωνικές κλήσεις ως και στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, SMS ή άλλων τεχνικών μέσων για ενημέρωση σας
Η ανωτέρω συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε, με έγγραφη γνωστοποίηση προς την εταιρία μας. Η ευθύνη για την λήψη της απάντησης σας από την εταιρεία μας βαρύνει εσάς.
Η γνωστοποίηση των αιτημάτων σας προς την εταιρεία μας για τα ανωτέρω δικαιώματα σας είναι πάντοτε έγγραφη. Το βάρος απόδειξης για την λήψη της απάντησης σας από την εταιρεία μας φέρετε εσείς.
Η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας ως και ως και η πρόταση σύμβασης συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
(Κατεβάστε σε μορφή pdf)