Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR )

Τον Απρίλιο 2016, σχεδόν μετά από 4 χρόνια συζητήσεων , η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Genera Protection Regulation), Καν 2016/679, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στις 25 Μαΐου του 2018.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) επιδιώκει να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων τους λαμβάνοντας κατάλληλά μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την ιδιωτικότητα τους.

Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή μη τήρηση , έχει ως αποτέλεσμα διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 EUR .
Ορισμός και καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO )

Μέσα από την συμμόρφωση με τον GDPR , ορισμένες εταιρείες και οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία και υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).

Ο ρόλος του DPO είναι πολύτιμος ως προς την εφαρμογή του GDPR :

Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του κανονισμού , τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, και παράσχει συμβουλές σχετικά.

Ορίζεται ως το πρόσωπο επικοινωνίας με τις Εποπτικές Αρχές της χώρας μας ,
Αρχή Προστασίας Δεδομένων & Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση , για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Παροχές & Αμοιβή

Η UslugaGR , με εξειδικευμένο συνεργάτη μας μέσα από διάφορα στάδια επιτυγχάνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία προσέγγισης , πλήρως εναρμονισμένη , με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
όπου αναλαμβάνει:

Επιθεώρηση με 1 επίσκεψη / μήνα , μετά από επικοινωνία καθορισμένης ώρας και ημέρας , προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Κανονισμού.
Έκθεση μετά από κάθε μηνιαία Επιθεώρηση με υποβολή προτάσεων για ενδεχόμενη βελτίωση του έργου .
Συμμετοχή σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
Επικοινωνία με την Διοίκηση της εταιρείας , τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Εκτελών την Επεξεργασία για Τεχνικά & οργανωτικά μέτρα σχετικά με την ομαλή διενέργεια της Επεξεργασίας Δεδομένων .
Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ως προς αναθέσεις αρμοδιοτήτων & υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Εκτελών την Επεξεργασία σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
Εκπαίδευση Προσωπικού.
Εκπαίδευση σε Μέτρα Αντιμετώπισης Κινδύνων για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οδηγίες συμβουλευτικού χαρακτήρα όσον αφορά την Μελέτη Εκτίμησης Αντίκτυπου .
Ενημέρωση σε τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας ως προς την προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Συνεργασία με τις Εποπτικές αρχές της Χώρας μας