Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021

ΕΘΝΙΚΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρία μας είναι προσανατολισμένη στη διαχείριση εθνικών & ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων έχοντας αποκτήσει μία εξαιρετική τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις σχεδόν για κάθε αναπτυξιακή ενέργεια που έχει προκηρυχθεί από τις ελληνικές ή κοινοτικές αρχές όπως, αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και άλλα, με ένα ποσοστό εγκρισιμότητας που υπερβαίνει το 85% (υποβολές προς εγκρίσεις). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί μέσω των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνουν τις 300, έχοντας λάβει περισσότερα από 10.000.000€ σε ενισχύσεις.

Τα στάδια εργασιών σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο συνήθως είναι τα εξής:

  • Εύρεση του καλύτερου δυνατού προγράμματος προς αξιοποίηση για λογαριασμό του πελάτη (χωρίς χρέωση)
  • Σύνταξη και υποβολή της πρότασης μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τους αρμόδιους φορείς (κατόπιν συνεννόησης)
  • Έγκριση πρότασης – συμβασιοποίηση του έργου με τις αρμόδιες υπηρεσίες (κατόπιν συνεννόησης)
  • Διαχείριση έργου (στις περισσότερες των περιπτώσεων η χρέωση των υπηρεσιών μας κυμαίνεται μεταξύ 2% – 5% υπολογιζόμενη επί του τελικού εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης)

Όροι και Προϋποθέσεις
Για κάθε ανάληψη έργου στην κατηγορία εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων, απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Επιπλέον, ως συμβουλευτική εταιρία ετοιμάζουμε και υποβάλλουμε εξατομικευμένες οικονομικές εκθέσεις & μελέτες μου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων – πελατών και στα επικείμενα επενδυτικά τους σχέδια.

Συνήθως, τέτοιου είδους αιτήματα προκύπτουν από τη διοίκηση της εταιρίας με σκοπό την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων, είτε για εσωτερική χρήση, είτε για προώθηση στοιχείων του εντολέα μας προς τρίτα μέρη (τράπεζες, επενδυτές, προμηθευτές κ.α.).

Μία ενδεικτική λίστα εκθέσεων – μελετών ακολουθεί αμέσως:

  • Επιχειρηματικά σχέδια (κατόπιν συνεννόησης)
  • Ανάλυση βιωσιμότητας (κατόπιν συνεννόησης)
  • Κοστολόγηση (κατόπιν συνεννόησης)
  • Ανάλυση χρηματοροών (κατόπιν συνεννόησης)
  • Κλπ. (κατόπιν συνεννόησης)

Όροι και Προϋποθέσεις
Για κάθε συνεργασία για τη σύνταξη τέτοιας μορφής οικονομικών εκθέσεων – μελετών απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Θεωρούμε το timing εξαιρετικό για να τεθούν νέοι στόχοι από εσάς για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων και πιστεύουμε σε μία εποικοδομητική σχέση συνεργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Στοιχεία Φυσικού Προσώπου
Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια
Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
Να έχει δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
Να έχει την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
Να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).
Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης.
Να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Email