Δευτέρα 11 Μαίου 2020

Ενηημέρωση για την κεντρική ιδέα για το καθένα από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε ισχύ καθώς και νέα σχετικά με προδημοσιεύσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες θα χρειαστεί να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας καθώς & να εξετάσουμε αναλυτικά σε κατ’ ιδίαν ραντεβού τις επενδυτικές σας επιλογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

(μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, υγεία, παροχή υπηρεσιών κ.α.), για προϋπολογισμό έργων από 20.000€ – 200.000€, επιδότηση 50%-65%, για δαπάνες αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού, πιστοποιήσεις, συσκευασία – branding, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινούρια μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού. Βασικές προϋποθέσεις: Κατ’ ελάχιστον 2 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμο αυτής (2019), έναρξη πριν την 1/1/2016 & συμβατούς ΚΑΔ (κωδικοί αντικειμένου δραστηριότητας) με τη λίστα των εντασσόμενων κλάδων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον οδηγό του προγράμματος.

Περίοδος υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων (ή το αργότερο μετά από 18 μήνες).

Πρόγραμμα 2ης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας σε 5.000 Ανέργους πρώην Αυταπασχολούμενους”

πρόγραμμα για την κάλυψη εξόδων νέων επιχειρήσεων που αφορούν λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνία κ.α.), αμοιβές τρίτων (νομικών, λογιστών, συμβούλων κ.α.), δαπάνες προβολής (διαφημιστικό υλικό, διαφημιστικές καμπάνιες, ιστοσελίδα / eshop κ.α.), αναλώσιμα, ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσία και αποσβέσεις παγίων. Το ποσοστό επιδότησης είναι 100% για ποσά έως 12.000€ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και μέχρι 24.000€ σε συνεργατικά σχήματα. Οι επιδοτήσεις δίνονται σε 3 δόσεις (προκαταβολή – ενδιάμεση – τελική). Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Το πρόγραμμα αφορά πρώην αυταπασχολούμενους, που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 01.01.2012 έως και 06.08.2018, χωρίς να έχουν προβεί μέχρι 07.02.2019 σε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν μεταβιβάσει τη δραστηριότητά τους σε συζύγους ή συγγενικά πρόσωπα αλλά και να έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη παρέμβαση μέσω των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ-ΟΑΕΔ).

Περίοδος υποβολής: 14 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων (ή το αργότερο εκταμιεύσεις έως 31.12.2022).

Ταμείο Υποδομών

για τη χρηματοδότηση μέσω της σύμπραξης φορέων – δομών όπως, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ε.Ε. – ΕΣΠΑ κ.α. για την ευνοϊκή χρηματοδότηση έργων στους παρακάτω θεματικούς στόχους:

Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς
Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας / βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων

Πρακτικά, αυτό χρηματοδοτεί έργα όπως, ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, ενεργειακής αποδοτικότητας, ΑΠΕ προερχόμενες από ηλιακή (φωτοβολταϊκά πάρκα και θερμική ανάκτηση), υδροηλεκτρική & αιολική ενέργεια. Επίσης, χρηματοδοτούνται & άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως υβριδικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και έργα αξιοποίησης πόρων από βιομάζα & βιοαέριο. Το θετικό για τους φορείς που θα χρηματοδοτηθούν είναι ότι παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, περίοδος χάριτος, ποσοστό ιδίας συμμετοχής που κατ’ ελάχιστο είναι μόλις 10% για έργα έως 15 εκ. €. Τα συνολικά δεσμευμένα ποσά για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 450 εκ. ευρώ.

Περίοδος υποβολής: από 17 Σεπτεμβρίου 2019. Όλες οι εκταμιεύσεις των δανείων πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 31.12.2023.

ΝΕΑ

Για τα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ), αναμένεται η επικαιροποίηση διαφόρων δράσεων έκτακτης ενίσχυσης τις επόμενες ημέρες (λόγω COVID-19), για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις

Ομοίως με το παραπάνω για το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19”, θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν με νεότερη ενημέρωση

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Έχουν παραταθεί οι υποβολές των προτάσεων έως 16.06.2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Αντίστοιχα, έχει δοθεί παράταση έως 14.07.2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας

ΓΕΝΙΚΑ

Κλείνοντας, σας αναφέρουμε ότι από την πλευρά μας εξετάζουμε εισαγωγικά ανά περίπτωση, την επιλεξιμότητα της επιχείρησης & προβαίνουμε σε αναλυτική προβαθμολόγηση της πρότασης. Μετά και με την αρωγή της διοίκησης της επιχείρησης, ακολουθεί ο σχεδιασμός, η προετοιμασία της επενδυτικής πρότασης, η κατάρτιση του προϋπολογισμού, η σύνταξη της μελέτης & η υποβολή αυτής με όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Θεωρούμε το timing εξαιρετικό για να τεθούν νέοι στόχοι από εσάς για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων και πιστεύουμε σε μία εποικοδομητική σχέση συνεργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσης

Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια
Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
Να έχει δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
Να έχει την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014,
όπως ισχύει.

Να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).
Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης.
Να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Email